Mål: P 2307-15

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus m.m. Det sökta bygglovet avsåg en fyravåningsbyggnad med vind. Enligt detaljplanen för området får byggnader ha maximalt fyra våningar. MÖD har gjort bedömningen att byggnadens översta utrymme är en vind, trots att mansardtaket har flera partier med fönster och fönsterdörrar bl.a. i samband med terrasser. Vid beräkningen av byggnadshöjden har ett antal hisstoppar ansetts vara en del av taket som det saknats skäl att bortse från och byggnadshöjden har med den utgångspunkten blivit mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Vinden har därför ansetts vara en våning. Den planerade byggnaden har därmed haft fler våningar än vad detaljplanen medger och eftersom avvikelsen inte har kunnat anses som liten enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL har beslutet om bygglov upphävts.