Mål: P 11828-14

Avgörande

En detaljplan hade upphävts med hänvisning till att antagandet av planen borde ha föregåtts av en miljökonsekvensbeskrivning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bedömningen att planen inte innebar en betydande miljöpåverkan inte krävdes får godtas. Utredningen om bl.a. skyddade arter har varit tillräckligt för detaljplaneskedet. Detaljplanen har därför fastställts.