Mål: P 2285-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt beslut att anta en detaljplan. För att lösa trafikfrågorna i planområdet behöver delar av stenmurar tas bort. Kommunens ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna har emellertid avslagits i en lagakraftvunnen dom. Då det inte framgår hur de i planen föreslagna trafiklösningarna ska kunna genomföras med avseende på biotopsskyddet och då kommunen inte har presenterat några godtagbara alternativa lösningar har Mark- och miljööverdomstolen funnit att planen strider mot 2 kap. 5 § PBL.