Mål: P 3026-17

Avgörande

Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus. MÖD har funnit att nämndens villkor att åkermark inte fick tas i anspråk inte gick att uppfylla. Förhandsbeskedet har upphävts och ärendet återförvisats till nämnden för att den ska utreda och ta ställning till markens lämplighet, däribland om den utgör brukningsvärd jordbruksmark.