Mål: P 92-17

Avgörande

Förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. MÖD har upphävt nämndens positiva förhandsbesked och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt behandling eftersom frågor om omgivningsbuller och markavvattning inte varit tillfredsställande utredda.