Mål: P 2328-17

Avgörande

Bygglov för enbostadshus med källare. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens och länsstyrelsens bedömning att källaren inte är en våning. Däremot överskrids tillåten byggnadsarea eftersom även den del av källaren som är överbyggd med pergola och terrass ska inräknas. Byggnaden strider dessutom mot anpassningskravet. Byggnadsnämndens beslut att inte ge bygglov fastställs därför.