Mål: M 3320-17

Avgörande

Ägarna till en fastighet gjorde gällande att fastigheten drabbats av sättningsskador med anledning av att en dräneringsledning i anslutning till en fjärrvärmeledning bl.a. sänkt grundvattennivån. De begärde därför att kommunen skulle vidta tillsynsåtgärder. Sedan kommunen beslutat att inte vidta några sådana åtgärder har fastighetsägarna utan framgång överklagat beslutet först till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. Frågan har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen som instämt i bedömningen att det inte varit motiverat att förelägga kommunen att vidta några tillsynsåtgärder. Överklagandet har därför avslagits.