Mål: M 7363-17

Avgörande

Biotopskydd för en allé på Vasa Reals skolgård i Stockholm. MÖD har bedömt att en rad med sex lövträd utgör en allé och att träden inte är belägna i omedelbar anslutning till bebyggelse i den mening som avses i 8 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Eftersom allén därmed inte är undantagen från det generella biotopskyddet har länsstyrelsens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av en anmälan om planerad avverkning av träden undanröjts och ärendet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.