Mål: M 10622-16

Avgörande

Målet gäller avgift för anslutning till en allmän va-anläggning. MÖD har jämkat den i anläggningsavgiften ingående lägenhetsavgiften med 25 procent mot bakgrund av att det rört sig om ett mycket stort antal små lägenheter på en och samma fastighet. MÖD har tillämpat 31 § första stycket lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster varav framgår att avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.