Mål: M 6165-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att föreskrivet krav på dokumentation vid spridning av växtskyddsmedel inte följts och att det därför förelegat förutsättningar att påföra en miljösanktionsavgift.