Mål: M 683-17

Avgörande

Ett bolag har av länsstyrelsen förelagts att avseende en del av ett större område förorenad mark bl.a. revidera tidigare gjorda undersökningar och göra en riskbedömning samt att ta fram en åtgärdsutredning. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att det inte är olämpligt att behandla en del av området separat. MÖD har vidare ansett att föreläggandet skäligt och att det avser utredningar enligt 10 kap. 8 § MB och inte efterbehandlingsåtgärder enligt 10 kap. 4 § MB. Någon jämkning av ansvaret har inte gjorts. Bolagets överklagande har avslagits.