Mål: M 682-17

Avgörande

Ett bolag har av länsstyrelsen förelagts att avseende förorenad mark bl.a. revidera tidigare gjorda undersökningar och göra en riskbedömning samt att ta fram en åtgärdsutredning. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att föreläggandet skäligt och att det avser utredningar enligt 10 kap. 8 § MB och inte efterbehandlingsåtgärder enligt 10 kap. 4 § MB. Någon jämkning av ansvaret har inte gjorts. Bolagets överklagande har avslagits.