Mål: P 2483-17

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Den lovsökta åtgärden har bedömts som planenlig, förenlig med anpassningskraven och inte ansetts innebära betydande olägenhet för grannar. Det förhållande att länsstyrelsen avgjort ärendet innan överklagandetidens utgång har i detta fall inte ansetts som ett fel av så allvarlig art att det funnits skäl att upphäva mark- och miljödomstolens dom och återförvisa målet till länsstyrelsen. MÖD fastställer därför mark- och miljödomstolens dom.