Mål: P 2603-17

Avgörande

Nämnden har gett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och förenat detta med villkor bl.a. om komplementbyggnad. MÖD har instämt i underinstansernas bedömning att positivt förhandsbesked kan ges. Villkoren om komplementbyggnad har dock upphävts eftersom ansökan inte omfattat någon sådan byggnad och motparterna har medgett att villkoren upphävs. Även fråga om grannehörande skett i tillräcklig omfattning.