Mål: M 2709-17

Avgörande

Utdömande av vite. En fastighetsägare har förelagts vid vite att inte elda eller låta andra elda avfall på en fastighet. Nämnden konstaterade att det därefter hade eldats i en container på fastigheten och ansökte om utdömande av vitet. Fastighetsägaren invände att denne varken eldat själv eller gett någon tillåtelse att elda. Enligt nämnden innebar föreläggandet att fastighetsägaren var skyldig att säkerställa att eldning inte skedde på fastigheten, t.ex. genom att köra bort containern. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att fastighetsägaren inte har haft något inflytande eller utövat någon kontroll över att det eldades och att denne därmed har saknat faktisk möjlighet att förhindra eldningen. Ansökan om utdömande av vite har därför avslagits.