Mål: M 4140-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns särskilda skäl att sätta ned en årlig tillsynsavgift med hänsyn till bl.a. tillsynsbehovet och att avgiften därför ska bestämmas med tillämpning av den kommunala taxans schablonmetod. Domstolen har bestämt att tillsynsavgiften ska baseras på den schabloniserade tillsynstiden utan tillägg för särskilda riskpoäng eller inverkan på grund av erfarenhetsbedömning i det enskilda fallet.