Mål: M 2330-17

Avgörande

Tillstånd till bergtäkt. MÖD har bedömt att det finns behov av en ytterligare bergtäkt i avsättningsområdet. Enligt MÖD är det vid nyetablering av bergtäkt lämpligt att etableringen avser bergmaterial som kan tillgodose behovet för ett flertal användningsområden. Bergmaterialet från den aktuella täkten är dock av mindre god kvalitet och behovet av sådant bergmaterial kan tillgodoses genom andra täkter i området. MÖD har därför bedömt att den sökta täktverksamhetens lokalisering inte är lämplig. (2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § miljöbalken).