Mål: M 11101-16

Avgörande

Villkor vid nätkoncession för luftledning. MÖD har upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker, eftersom det inte har ansetts vara miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och då det är lämpligare att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen. Med samma motivering har MÖD avslagit Energimarknadsinspektionens yrkande om att myndighetens villkor om lämnande av stubbar och annan död ved vid röjning och avverkning, som upphävts av mark- och miljödomstolen, skulle fastställas. MÖD har vidare avslagit Energimarknadsmyndighetens yrkande om att ett villkor om kompensationsåtgärder, som även det upphävts av mark- och miljödomstolen, skulle fastställas eftersom myndigheten inte ansetts kunna besluta om ett sådant villkor utan uttryckligt lagstöd.