Mål: P 10986-16

Avgörande

MÖD har delvis upphävt beslut att anta en detaljplan. Planen ger rätt att i ett öppet kulturlandskap bygga en 16 meter hög hotellbyggnad som sträcker sig utmed hela gränsen mot grannfastigheten och på 7 meters avstånd från gränsen. Även om grannen, med hänsyn till läget i anslutning till en befintlig turismverksamhet och till tidigare planförhållanden, haft att räkna med att området skulle kunna tas i anspråk för en utvidgad verksamhet bedömer MÖD att planen i den delen medför en betydande olägenhet för grannen. Planen har fastställts i övriga delar i enlighet med kommunens medgivande. (ÄPBL)