Mål: M 6618-16

Avgörande

Vatten bortleds från sjön Bolmen för att förse delar av Skåne med dricksvatten. Frågan om vilken ersättning som ska utgå till kraftverksägaren för de kraftförluster denne drabbas av till följd av bortledningen sköts tidigare upp. MÖD prövar nu slutligt frågan och gör en annan bedömning än mark- och miljödomstolen när det gäller hur stor bortledningen i framtiden kan förväntas bli och vilket framtida elpris som ska ligga till grund för beräkningen av ersättningen. MÖD tillämpar i målet 35 kap. 5 § rättegångsbalken som ger domstolen möjlighet att i vissa fall uppskatta skadan till ett skäligt belopp.