Mål: P 1646-17

MÖD 2017:50

Vägledande avgörande

Fråga om klagorätt i mål om startbesked. Nämnden har gett startbesked för uppförande av en s.k. attefallsbyggnad. Beslutet har överklagats av ett bolag i egenskap av ägare till grannfastigheten. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD har funnit att det överklagade startbeskedet rör en prövning av bolagets civila rättigheter och skyldigheter och att bolaget med stöd av artikel 6.1 i Europakonventionen har rätt till domstolsprövning.