Mål: M 11357-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har beträffande förlängning av nätkoncession för en kraftledning bedömt att det inte varit miljömässigt motiverat att, utöver vad som följer av ett allmänt villkor och bestämmelserna i miljöbalken, föreskriva ett villkor i koncessionsbeslutet som särskilt reglerar en informationsplikt vid underhållsarbeten för den aktuella ledningen. Mark- och miljööverdomstolen har därför med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävt villkoret.