Mål: F 9055-17

Avgörande

Ägare till fastigheter som ingår i en samfällighetsförening har ansökt om resning m.m. berörande en förrättning där mark som förvaltas av samfällighetsföreningen har överförts till annan fastighet. Ansökan har avvisats eftersom sökandena inte vid sidan om samfällighetsföreningen kan vara sakägare (se 4 kap. 11 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen).