Mål: M 2913-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att klagandena saknar klagorätt avseende ett tillsynsbeslut då det inte har framkommit tillräckligt tydligt att de har något av rättordningen skyddat intresse avseende det vattenområde som berörs av beslutet.