Mål: P 2322-17

Avgörande

Bygglov för komplementbyggnad. Genom en lagändring den 1 juli 2017 ska tidigare uppförda bygglovsbefriade åtgärder inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk överensstämmer med detaljplanen. Den sökta åtgärden är därmed planenlig och bygglov beviljas.