Mål: P 5121-17

Avgörande

Överklagande av detaljplan. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska vid planläggning byggnader och byggnadsverk placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till naturvärdena på platsen. Efter det att en detaljplan antagits har det framkommit att det i en byggnad, som enligt planen avsåg att rivas, har funnits en fladdermuskoloni. MÖD bedömer att kommunens naturinventering inför antagandet av detaljplanen varit godtagbar och att det under planläggningsarbetet inte funnits anledning att, utifrån inventeringen av naturvärdena, närmare undersöka förhållandena i byggnaden. Länsstyrelsen hade dessutom i ett särskilt beslut förelagt om vissa skyddsåtgärder som skulle vidtas i samband med rivningen av byggnaden. MÖD avslår överklagandet.