Mål: F 5907-17

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har, till skillnad från MMD, ansett att det går att göra en bedömning av skäligheten av nedlagd tid och hur kostnaderna ska fördelas mellan sakägarna. Enligt MÖD har lantmäterimyndigheten inte visat att vissa kostnader ska debiteras klaganden. Förrättningskostnaderna sätts därför ned.