Mål: P 4676-17

MÖD 2017:62

Vägledande avgörande

Detaljplan för bostäder. En kommun har i detaljplan upphävt strandskyddet inom kvartersmark. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en del av det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Detaljplanen avser visserligen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Den utredning som finns i målet ger dock inte stöd för att intresset av att bygga bostäder inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Några andra särskilda skäl för att upphäva strandskyddet föreligger inte heller. Mot den bakgrunden har det inte funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.