Mål: M 6252-17

Avgörande

Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad (ersättningsbyggnad). Särskilda skäl för dispens har inte ansetts föreligga eftersom ersättningsbyggnaden skulle medföra att det ianspråktagna området utökades mer än obetydligt.