Mål: F 8977-16

Avgörande

Fastighetsbestämning. Gränsen mellan två fastigheter blev lagligen bestämd vid en av­styckning 1972. Vid en senare fastighetsbestämning konstaterades att ett rör i marken i ett hörn av den ena fastigheten avvek till utseendet från andra rör från avstyckningen och att det var beläget 1,6 meter från de angivna koordinaterna och den tekniska beskrivningen i 1972 års förrättningsakt. Mark- och miljööverdomstolen har mot denna bakgrund bedömt att ut­märkningen på marken inte längre kan fastställas med säkerhet. Den rättsligt gällande gräns­punkten ska därför vara i den punkt som Lantmäteriet bestämt utifrån koordinaterna i 1972 års förrättning.