Mål: M 8189-16

Avgörande

Prövning av ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken för havsbaserad vindkraftpark. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den sökta ändringen även innebär en tillståndspliktig ändring av vattenverksamhet. Det har i och för sig inte förelegat några materiella hinder mot att pröva ansökan även vad gäller ändringen av vattenverksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har dock inte beaktat de särskilda krav som gäller vid en prövning enligt 11 kap. miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom bör därför undanröjas och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.