Mål: P 90-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden funnit att en i en slänt uppförd byggnadskonstruktion bestående av förråd samt altan med pool i sin helhet är att anse som byggnad och uppta byggnadsarea. Domstolen har vid bedömningen fäst avseende vid att förrådet, som ostridigt utgör byggnad, är sammanlänkat med altanen/poolen och ger visuellt intryck av att vara en obruten sammanlänkad enhet. Då byggnaden strider mot detaljplanen och inte utgör en liten avvikelse har bygglovet upphävts.