Mål: P 2882-17

Avgörande

En kommun har i ett mål om antagande av detaljplan medgett att en planbestämmelse i detaljplanen ändras på visst sätt. MÖD ändrar, med tillämpning av 13 kap. 17 § andra stycket PBL, antagandebeslutet i enlighet med kommunens medgivande. I övrigt ska, enligt MÖD, beslutet att anta detaljplanen stå fast.