Mål: P 902-17

Avgörande

Fråga om bygglov för nybyggnad av fritidshus är förenligt med detaljplan. MÖD har funnit att en planbestämmelse om tillåten golvnivå relativt anslutande mark i den aktuella detaljplanen inte kan förstås på annat sätt än att den avser nivån relativt obearbetad anslutande mark. Eftersom byggnaden därmed avviker från detaljplanen och det saknas förutsättningar att medge avvikelsen har bygglovet upphävts.