Mål: P 2134-17

Avgörande

Detaljplan för bostadsbebyggelse. Den omständigheten att det i angränsande kvarter finns ett hyreshus som är särskilt anpassat för personer med allergiska besvär medför inte att ett genomförande av detaljplanen skulle innebära en sådan hälsofara eller olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL.