Mål: M 1711-17

Avgörande

Villkor för strandskyddsdispens. Ett bolag ansökte om dispens från strandskyddet för att anlägga en våtmark. Syftet med våtmarken angavs vara mångfald/andjakt. Länsstyrelsen beviljade dispens med motiveringen att det område som dispensen avsåg behövde tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. För att säkerställa att våtmarken skulle tillgodose ett angeläget allmänt intresse föreskrevs villkor som innebar dels att änder fick utfordras i begränsad omfattning och på ett visst minsta avstånd från strandlinjen, dels förbud mot utsättning av änder i våtmarken. Efter överklagande av bolaget upphävde mark- och miljödomstolen villkoren med motiveringen att frågor om utsättning och utfordring av änder regleras i jaktlagstiftningen. MÖD, som konstaterar att den omständigheten att det finns regler i jaktlagstiftningen som är tillämpliga vid utsättning och utfordring av änder inte hindrar att villkor om det kan föreskrivas vid en strandskyddsdispens enligt miljöbalken, har gjort samma bedömning som länsstyrelsen när det gäller behovet av villkor i detta fall.