Mål: M 4628-17

Avgörande

Föreläggande att ta bort stängsel inom strandskyddsområde – Fastighetsägarna har inte lyckats visa att stängsel har funnits på platsen sedan 1975. Kommunen har därför haft fog för sitt föreläggande. MÖD har dock bedömt att beviskravet inte bör ställas alltför högt med hänsyn till svårigheterna att föra bevisning om omständigheter som ligger så långt tillbaka i tiden (2 kap. 1 § miljöbalken).