Mål: P 5574-16

Avgörande

En byggherre har efter beviljat bygglov för en två våningar hög hotellbyggnad lagt till en källarvåning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att åtgärden innebär en så väsentlig ändring att det krävts bygglov och startbesked. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att ta ut en byggsanktionsavgift grundad på byggnadens hela yta. De kontakter som förekommit mellan byggherren och kommunen har bedömts inte utgöra tillräckliga skäl att sätta ned avgiften.