Mål: M 3892-17

Avgörande

MÖD har avslagit ansökan om tillstånd för två vindkraftverk. Med hänsyn till platsens påtagliga betydelse som fågel- och fladdermuslokal och de risker för vissa arter som en etablering medför har MÖD funnit att sökanden inte har visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Det har inte varit möjligt att förena tillståndet med villkor om försiktighetsåtgärder som medför att lokaliseringen skulle kunna godtas. Villkor om stoppreglering har inte ansetts tillräckligt.