Mål: P 3452-17

Avgörande

Ett bolag har ansökt om bygglov för att i anslutning till en båthamn uppföra en återvinningsstation på mark som i detaljplanen pekats ut som kvartersmark med avsedd användning som parkering. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att åtgärden inte är förenlig med den i planen angivna markanvändningen samt att avvikelsen inte kan godtas enligt 9 kap. 31 b § eller 9 kap. 31 c § PBL. Bolagets överklagande har därför avslagits.