Mål: F 2240-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa en kommuns överklagande av ett beslut om avstyckning m.m. har undanröjts eftersom MÖD bedömt att överklagandet inte var så bristfälligt att det inte kunde ligga till grund för en prövning i sak. MÖD beaktade särskilt att de oklarheter som kvarstod i överklagandet borde kunna redas ut vid ett sådant sammanträde som regelmässigt bör hållas enligt 16 kap. 5 och 8 §§ FBL.