Mål: P 3070-17

Avgörande

En kommunal nämnd beslutade om byggsanktionsavgift för uppförandet av ett plank utan startbesked. Länsstyrelsen fastställde beslutet. Mark- och miljödomstolen, som ansåg att det inte kunde uteslutas att planket hade uppförts innan reglerna om startbesked och byggsanktionsavgiftträtt i kraft, upphävde beslutet med hänvisning i första hand till denna omständighet. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att det framgår att det framgår av utredningen att planket uppförts efter den 1 juli 2013, då regeln om byggsanktionsavgift infördes, och fastställer nämndens beslut.