Mål: P 2237-17

Avgörande

Nämnden gav bygglov för tillbyggnad av en huvudbyggnad, som i enlighet med ett tidigare beviljat bygglov var placerad närmare ett garage på fastigheten än vad gällande planbestämmelser tillät. Avsikten var att även tillbyggnaden skulle placeras för nära garaget. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att den sökta åtgärden avviker från gällande planbestämmelser genom att både huvudbyggnaden och tillbyggnaden till denna är placerade för nära garaget och genom att högsta tillåtna byggnadsarea på tomten överskrids. Även om respektive avvikelse var för sig är av den karaktären att den hade kunnat godtas som en liten avvikelse har domstolen ansett att avvikelserna vid en samlad bedömning är sådana att de inte kan godtas som liten avvikelse (9 kap. 31 d § PBL). Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt nämndens beslut om bygglov.