Mål: M 10123-16

MÖD 2017:66

Vägledande avgörande

Länsstyrelsen förelade ett bolag vid vite att inom viss tid ansöka om tillstånd för vattenverksamhet vid vattenkraftverk. Om bolaget inte följde föreläggandet förbjöds fortsatt verksamhet. Sedan mark- och miljödomstolen upphävt länsstyrelsens beslut överklagade länsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns skäl förelägga bolaget att söka tillstånd för verksamheten. Eftersom bolaget påstår att det inte har rådighet över vattnet där verksamheten bedrivs, och bolaget därmed inte kan få en tillståndsprövning till stånd, är ett föreläggande att söka sådant tillstånd inte meningsfull. Om det tydligt framgår att verksamhetsutövarens inställning omöjliggör en tillståndprövning, kan det inte heller krävas att ett förbud mot fortsatt verksamhet föregås av ett föreläggande att söka tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit länsstyrelsens överklagande.