Mål: M 11222-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att inrättande av avloppsanordningar för att avleda, rena och ta hand om vägdagvatten från vägar inom detaljplan omfattas av anmälningsplikten i 13 § andra stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.