Mål: M 8159-16

Avgörande

Målet avser tillstånd till en bergtäkt i närheten av ett Natura 2000-område där länsstyrelsen (MPD) har avslagit ansökan med hänsyn till Natura 2000-området. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolen gjort fel när endast Natura 2000-bestämmelserna prövats och målet i övrigt med hänsyn till instansordningsprincipen återförvisats till MPD:n för prövning enligt 9 kap. MB. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för en fullständig prövning. Mark- och miljööverdomstolen har i sina skäl betonat de krav på samlad prövning som följer av praxis avseende Natura 2000-områden (NJA 2013 s. 613) och även i övrigt pekat på att en prövning i allmänhet måste täcka alla centrala frågor.