Mål: P 540-17

MÖD 2017:55

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att 8 kap. 15 § PBL, som stadgar att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenhet för omgivningen inte uppkommer, inte är tillämplig på trädrötter som trängt in på grannes fastighet.