Mål: M 5973-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har under målets handläggning avslagit ett yrkande från Naturvårdsverket m.fl. om avvisning av bolagets ansökan om tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att beslutet inte varit ett ställningstagande till miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap. 9 § miljöbalken och att mark- och miljödomstolen är oförhindrad att avvisa ansökan om grundläggande brister visar sig i ett senare skede. Då mark- och miljödomstolens beslut endast anses innefatta en bedömning om målets fortsatta handläggningen, har Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandena.