Mål: M 3451-17

Avgörande

En fastighetsägare har vid vite förelagts att ta bort ett bryggdäck från strandskyddsområde och naturvårdsområde samt att återföra upplagda muddermassor till vattnet. Eftersom föreläggandet inte tydligt anger vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärderna ska vidtas har Mark- och miljööverdomstolen upphävt föreläggandet.