Mål: M 3248-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att enbart antagandet att en brygga i någon mån skulle bidra till att öka de närliggande villafastigheternas attraktivitet inte är tillräckligt för att det ska vara visat att bryggan bidrar till landsbygdsutvecklingen. Länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens har därför fastställts.